FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Psychedelika jsou stále užívána především mimo klinické prostředí. Aplikace nám umožňuje sbírat data v reálném čase, která můžeme využít k hlubšímu a komplexnímu pochopení uživatelů psychedelických látek i kontextu jejich užívání.

 

 

Aplikace iTrip

 • - Velmi podrobný zápis a uložení psychedelických zkušeností

  - 160 otázek na váš prožitek, sestavených světovými odborníky

  - Záznamy jsou anonymizovány a zabezpečeny šifrováním

 • - Je nástrojem prevence a redukce rizik v souvislosti s užíváním 
 • - Poskytuje vědecké informace o konkrétních látkách a kontakty na specializovaná pracoviště
 • - Aplikace současně monitoruje duševní zdraví díky dotazníkům a notifikacím
 • - Vyplněním zkušeností poskytujete vědcům anonymizovaná unikátní data, jež umožní charakterizovat komunitu lidí, která psychedelika užívá, subjektivní pocity a zkušenosti uživatelů, a zachytí i dlouhodobý vliv psychedelické zkušenosti. 
 • - Nabízí atraktivní a uživatelsky přívětivé prostředí 

Prostředí aplikace chceme dále vylepšovat a přizpůsobovat potřebám uživatelů. K tomu potřebujeme právě Vás!

 

- Finanční zajištění programátorské, jazykové a designerské práce

- Testování aplikace a zpětnou vazbu od uživatelů

Na co se chceme zaměřit v další verzi aplikace?:

 • - Propracování psychedelického deníku – update otázek a možností

  - Vylepšení grafů a statistik

  - Doplnění vizuálu a designu - a jejich volitelnost na základě preference uživatele

  - Rozšíření informací o látkách

  - Překlad do angličtiny (již probíhá) a dalších jazyků 

Děkujeme za spolupráci České psychedelické společnosti a PSYONu - Psychedelické klinice. Děkujeme za bezplatné poradenství a poskytnutí právních služeb advokátní kanceláři DELTA legal, především za jejich profesionální a obětavý přístup! A největší poděkování patří programátorům, designérovi aplikace a členům výzkumného týmu, bez kterých by projekt nebyl nikdy realizovatelný.

Tým tvůrců: 

 

 • MUDr. Filip Tylš, PhD
 • Mgr. Vojtěch Viktorin
 • MUDr. Tomáš Páleníček, PhD
 • Mgr. Zuzana Postránecká
 • Mgr. Vladěna Sobasová
 • Tereza Klučková
 • Michal Šenk
 • Jan Jarčík
 • Filip Aura

Partneři

Why was the app created?

Psychedelics are still being used predominantly outside of a medicinal context. iTrip App collects data in real time so that we can develop a deeper and more complex understanding of those who use psychedelic substances, and the context under which they are used.  

 

The iTrip App

 • - Very detailed logging and storage of psychedelic experiences

  - 160 questions, for your enjoyment, created by world experts

  - Logs are anonymized and secured with encryption

 • - It is a tool for the prevention and reduction of risks associated with use of psychedelics
 • - Provides scientific information on specific substances and contact details for specialized workplaces
 • - The application monitors mental health through questionnaires and notifications
 • - Completing the experience provides researchers with anonymized data which will allow for insight into the common aspects of people who use psychedelics, the subjective feelings and experiences of users, and the long-term impact of psychedelic experiences
 • - Offers an attractive and user-friendly interface

We are keen to further improve the application environment and adapt it to the needs of users. To be able to do so, we need YOU! 

 

 • - Financial support for programming, language and design work
 • - Application testing and user feedback

What do we want to focus on for the next version?

 • - Elaboration of the psychedelic diary

  - Improvements to graphs and statistics

  - Completion of visuals and design and their selectability based on user preference

  - Expansion of information regarding substances

  - Translation into English (in progress) and other languages

Creators: 

 

 • MUDr. Filip Tylš, PhD
 • Mgr. Vojtěch Viktorin
 • MUDr. Tomáš Páleníček, PhD
 • Mgr. Zuzana Postránecká
 • Mgr. Vladěna Sobasová
 • Tereza Klučková
 • Michal Šenk
 • Jan Jarčík
 • Filip Aura
 •  


We are very grateful for the collaboration with the Czech Psychedelic Society and PSYON - The Psychedelic Clinic, and for free consulting and legal services to DELTA legal, especially for their professional and dedicated approach. 

We are incredibly thankful and appreciative to all of the programmers, the application designer and members of the research team, without whom the creation of this application would never be possible.